Big Apple Donuts & Coffee's store signage

PDPA &
PRIVACY
POLICY

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN POLISI PRIVASI

PENDAHULUAN

Big Apple Donuts & Coffee menghargai keperibadian pelanggannya dan kami berdedikasi untuk melindungi data peribadi anda seperti yang dipatuhkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta tersebut”)

Demi itu, kami di Big Apple Interasia Sdn. Bhd (kemudiannya dirujuk sebagai “Syarikat tersebut”, “kami”, ataupun “kita”) adalah berkomited untuk melindungi keperibadian maklumat peribadi dan/atau data semua pelanggannya dan juga warga am di mana ianya mungkin dikemukakan melalui laman web kami (“Laman Web tersebut”) dan/atau melalui hubungan yang lain seperti secara talian web, media sosial, emel, borang kertas, dan secara talian telefon. Mengikuti keperluan Akta tersebut, Notis Perlindungan Data Peribadi dan Polisi Privasi ini (“Polisi ini”) akan dipaparkan untuk kebaikan kesemua pelanggan dan bakal pelanggan yang dikasihi kami.

Apabila anda mengakses dan/atau menggunakan atau meneruskan pengaksesan dan/atau menggunakan Laman Web tersebut dan/atau laman web yang berkaitan, perkhidmatan dan peralatan, atau secara pengemukaan data peribadi kepada kami atau menggunakan perkhidmatan kami, anda telah, tanpa bantahan dan dengan tulusnya, telah bersetuju dengan amalan-amalan yang dipaparkan di dalam Polisi ini dan telah memberikan izin untuk memproses data peribadi anda mengikuti Polisi ini.

Penerimaan dan persetujuan yang diberikan adalah sah selagi anda mengakses dan/atau menggunakan Laman Web tersebut, dan/atau laman web yang berkaitan, perkhidmatan dan peralatan, atau secara pengemukaan data peribadi kepada kami atau menggunakan perkhidmatan kami. Sila jangan mengakses and menghentikan apa-apa pengaksesan dan penggunaan Laman Web tersebut atau mana-mana bahagiannya sekiranya anda tidak bersetuju dengan Polisi ini ataupun adan tidak bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda.

 1. 1.

  Pematuhan dengan undang-undang, peraturan dan garis panduan

  Kami akan berusaha untuk mematuhi Akta tersebut dengan tujuan untuk melindungi data peribadi di Malaysia dan juga dengan mematuhi arahan daripada Kementerian yag bertanggungjawab dengan perlindungan data peribadi (“Kementerian tersebut”) untuk mengumpul, memegang, menyimpan, mengongsi, memproses dan penggunaan data peribadi anda dan juga isu-isu yang relevan sepertimana yang ditentukan oleh Akta tersebut. “Data Peribadi” (Personal data) dan terma-terma yang lain yang terdapat dalam Polisi ini akan mempunyai makna yang sama seperti yang ditakrifkan di bawah Akta tersebut.

 2. 2.

  Butir-butir Data Peribadi

  Data peribadi merupakan maklumat yang boleh digunakan untuk mengenalpasti identity anda dengan secara langsung ataupun dengan data-data lain yang telah dikumpun atau diakses oleh kami. Sekiranya data peribadi dan data-data lain digabungkan (sebagai contoh, data peribadi melalui maklumat log masuk akaun atau maklumat demografi), maklumat tersbut adalah digolongkan sebagai data peribadi. Polisi ini adalah terpakai terhadap semua data peribadi yang dikumpul olah kami. Kami mugkin akan mengumpilkan data peribadi yang berikut:

  1. Maklumat hubungan peribadi (nama, alamat rumah, alamat surat-menyurat, nombor telefon atau emel)
  2. Maklumat log masuk;
  3. Maklumat demografi (tarikh lahir, usia, dll.);
  4. Maklumat teknikal berkomputer (alamat IP, sistem operasi, aplikasi pelayar web,dll.);
  5. Maklumat yang diisikan oleh pelanggan, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang diisi dan dikongsikan oleh anda kepada kami ataupun pihak ketiga termasuk laman media sosial, termasuk tetapi tidak terhad kepada Facebook, Instagram, Youtube atau Twitter;
  6. Maklumat media sosial, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang merupakan sebahagian daripada profil anda yang terdapat dalam laman media sosial pihak ketiga (seperti tetapi tidak terhad kepada Facebook) di mana anda telah membenarkan laman media sosial tersebut untuk berkongsi maklumat dengan kami; dan
  7. Maklumat bayaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat kad kredit, nama dan alamat yang terdapat dalam bil pembayaran.
 3. 3.

  Sumber Pengumpulan Data Peribadi

  Kami dan/atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami mungkin akan mengumpul data anda

  1. apabila anda mengakses dan berinteraksi dengan Laman Web tersebut;
  2. apabila anda berhubungan dengan pihak perkhidmatan pelanggan, pihak penghantaran dan pembekal perkhidmatan yang lain;
  3. apabila anda membuat suatu pesanan;
  4. apabila anda mengambil bahagian dalam apa-apa acara promosi atau pertandingan;
  5. apabila anda menebus apa-apa hadiah, baucher, kupon atau barangan promosi; dan/atau
  6. apabila anda telah melanggan untuk maklumat promosi baru.
 4. 4.

  Maksud-Maksud (Purposes) Data Peribadi (“Maksud-Maksud”)

  Anda mengakui dan bersetuju bahawa apabila anda membekalkan kami data peribadi anda, kami mungkin akan menggunakan, menzahirkan, dan memproses data peribadi anda untuk Maksud-Maksud di mana ianya dikumpul dan/atau untuk tujuan yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  1. Pemprosesan permintaan, pesanan, pembelian anda, dan/atau pendaftaran pertandingan;
  2. pemprosesan bayaran dari anda, termasuk kebenaran dan pemprosesan pembankan secara talian web, transaksi kad debit/kredit dan penghantaran resit kepada anda;
  3. penghantaran notis, perkhidmatan, produk, maklumat baru, hadiah dan/atau barangan promosi kepada anda;
  4. mengekal dan menambahbaik hubungan pelanggan dan perkhidmatan;
  5. pengendalian tinjauan pemasaran dan aktiviti penambah baik kepuashatian pelanggan;
  6. untuk mematuhi mana-mana keperluan undang-undang atau perundangan dan membuat penzahiran di bawah keperluan undang-undang, perundangan, arahan, perintah mahkamah, peraturan, garis panduan, pekililing, kod yang berkenaan dengan kami atau dengan mana-mana pihak yang berkaitan dengan kami;
  7. untuk membenarkan kami untuk menghantar maklumat secara emel, melalui sistem telekomunikasi (seperti panggilan telefon atau pesanan teks) atau media sosial mengenai produk, perkhidmatan dan/atau promosi yang dipaparkan;
  8. untuk menguatkuasakan hak-hak dan remedi undang-undang terhadap anda dan/atau pihak ketiga yang lain;
  9. untuk melapor dan memberikan bantuan kepada badan penguatkuasa, pegawai penguatkuasa dan perbadanan-perbadanan untuk penentangan frod dan untuk tujuan sekuriti;
  10. pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik oleh kami dari luar negara untuk memasuki ke dalam pangkalan data yang dikompilasi oleh kami atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk pengurusan pesanan dan deliveri, pemasaran langsung promosi-promosi, produk dan perkhidmatan di mana anda mempunyai minat;
  11. untuk verifikasi dan pelangsungan transaksi kewangan berkaitan dengan pembayaran yang dibuat secara talian;
  12. untuk menilai dan memproses pemohonan francais dan pekerjaan;
  13. untuk menyimpan rekod untuk pengurusan bisnes semasa; dan
  14. untuk apa-apa maksud yang bersampingan, berkaitan atau berhubung dengan maksud-maksud di atas, atau apa-apa aktiviti, pengurusan atau transaksi yang terdapat di dalam Laman Web tersebut.
 5. 5.

  Penukaran Maksud-Maksud mengenai Penggunaan Data Peribadi

  Kami mungkin akan menukarkan Maksud-Maksud yang tertera di atas sekiranya terdapatnya keperluan yang munasabah dan relevan untuk mengendalikan sebab teras asal Maksud-Maksud tersebut. Sekiranya sebegitu, kami akan memaklumkan pelanggan kami terlebih dahulu dan mendapatkan kebenaran oleh setiap pelanggan mengenai penukaran tersebut mengenai penggunaan data peribadi melalui Laman Web tersebut atau melalui cara lain seperti emel dan pesanan teks.

 6. 6.

  Skop Penggunaan

  Data peribadi yang dikumpulkan hanya akan digunakan dalam skop yang diperlukan untuk melaksanakan Maksud-Maksud tersebut seperti yang dijelaskan di atas. Sekiranya terdapatnya peristiwa yang jarang atau yang tidak tersangka, kami akan memohon untuk kebenaran pelanggan secara individu terlebih dahulu, kecuali ianya adalah salah satu daripada peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di bawah:

  1. pencegahan atau pengesanan jenayah atau apa-apa ancaman terhadap nyawa atau kesihatan;
  2. penangkapan atau pendakwaan oleh pegawai-pegawai kuatkuasa;
  3. untuk penilaian cukai atau untuk pembayaran yang serupa;
  4. garis panduan atau arahan yang disediakan oleh Kementerian tersebut ataupun mana-mana badan kerajaan atau penguatkuasa yang berkaitan;
  5. untuk mematuhi apa-apa keperluan undang-undang yang berkaitan atau berkenaan dengan kami;
  6. untuk melindungi mata-mata penting anda;
  7. demi pentadbiran keadilan; atau
  8. untuk penggunaan apa-apa fungsi yang telah diberikan kepada seseorang individu oleh undang-undang.
 7. 7.

  Pengumpulan data peribadi sensitif

  Sekiranya pemprosesan data peribadi sensitif diperlukan untuk Maksud-Maksud yang dinyatakan di atas, kami akan memohon kebenaran dari individu yang berkaitan sebelum itu. Namun sedemikian, kami mungkin akan memproses data peribadi sensitif tanpa kebenaran sekiranya salah satu daripara keadaan yang dinyatakan di bawah telah berlaku:

  1. untuk melaksana atau menuntut hak-hak atau obligasi di bawah undang-undang terhadap seseorang individu mengenai pekerjaan;
  2. untuk melindungi hak-hak asasi seseorang individu apabila keterangan yang tulus tidak boleh diberikan oleh individu tersebut ataupun wakilnya atau ianya mustahil untuk mendapatkan kebenaran yang diperlukan melalui langkah-langkah yang biasa dan munasabah;
  3. untuk melindungi hak-hak asasi seseorang individu ataupun orang lain, di mana kebenaran oleh individu tersebut ataupun wakilnya, dengan sengaja, tidak diberikan;
  4. untuk sebab medikal- di bawah kawalan seseorang pakar medikal ataupun mana-mana pihak yang mempunyai tanggungjawab kerahsiaan sama dengan pakar medikal;
  5. untuk apa-apa tindakan undang-undang yang relevan;
  6. untuk mendapatkan nasihat guaman;
  7. untuk mendapatkan, menanggung atau melinduingi hak-hak dari segi undang-undang;
  8. demi pentadbiran keadilan dari segi undang-undang;
  9. untuk melaksanakan apa-apa fungsi oleh seseorang individu atau dari segi undang-undang;
  10. sebab-sebab lain yang disangka oleh Kementerian tersebut; atau
  11. maklumat yang mempunya data peribadi di mana ianya diketahui oleh khalayak ramai disebabkan oleh tindakan seseorang individu dan atas keadaan sebegitu, kami tidak diperlukan untuk mendapatkan apa-apa kebenaran terhadap data peribadi tersebut.
 8. 8.

  Data Peribadi Individu Bawah Umur 18 Tahun

  Kami tidak akan dengan sengajanya meminta atau mengumpul data peribadi daripada mana-mana orang di bawah umur 18 tahun. Sekiranya kami dengan tidak sengaja, telah mengumpul data peribadi daripada individu di bawah umur 18 tahun, kami dengan serta merta akan memadamkan data peribadi tersebut. Namun demikian, kami mungkin akan mengumpul dan memproses data peribadi individu di bawah umur 18 tahun sekiranya ibu bapa, penanggung atau penjaga sah telah memberikan persetujuan untuk pemprosesan data peribadi individu bawah umur tersebut. Sehubungan dengan itu, kami mungkin perlu mengumpul dan memproses data peribadi ibu bapa, penanggung atau penjaga sah itu.

 9. 9.

  Akses terhadap Data Peribadi

  Anda boleh memohon akses terhadap data peribadi anda yang disimpan oleh kami pada bila-bila masa sekiranya anda menghubungi kami melalui butiran-butiran yang telah dipaparkan di bawah dan kami akan membekalkan anda dengan cara yang sesuai untuk akses tersebut. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin akan mengenakan caj pemprosesan terhadap pemohonan anda mengenai pengaksesan atau pembetulan data peribadi anda.

 10. 10.

  Mengehad (Limiting) atau Menarik Balik (Withdrawal) Persetujuan terhadap Pemprosesan Data Peribadi

  Sila maklum bahawa anda mempunyai hak untuk mengehad, menghalang atau menarik balik (kesemua atau sebahagian) persetujuan anda berkaitan dengan Maksud-Maksud yang tertera di atas. Namun begitu, sila ambil maklum bahawa pengehad atau penarik balik persetujuan anda boleh mengakibatkan kesan-kesan seperti berikut:

  1. kami tidak boleh membekal kepada anda, notis-notis, perkhidmatan dan/atau produk yang dipesan;
  2. kami tidak boleh menerima dan memproses permohonan anda terhadap mana-mana pertandingan atau acara promosi; atau
  3. kami tidak boleh memberikan anda maklumat baru mengenai produk-produk terkini, perkhidmatan kami dan promosi-promosi.
 11. 11.

  Pemeliharaan Ketepatan Data Peribadi

  Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah supaya data peribadi yang dikumpul oleh kami adalah tepat, penuh dan terkini. Demi ini, sila membekalkan kami dengan maklumat yang tepat dan sila menghubungi kami sekiranya terdapatnya apa-apa penukaran terhadap data peribadi anda. Anda mempunyai hak untuk mengakses dan meminda data peribadi yang dikumpul oleh kami mengenai anda. Sila menghubungi kami melalui butiran-butiran yang dipaparkan di bawah. Kami mungkin akan mengenakan caj administratif terhadap pemprosesan pemindaan tersebut.

  Dalam apa jua keadaan, anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang dibekalkan kepada kami adalah tepat, penuh dan tidak memperdayakan. Kegagalan terhadap itu mungkin akan mengakibatkan gangguan terhadap penggunakan perkhidmatan kami ataupun Laman Web tersebut.

 12. 12.

  Had terhadap Akses dan Modifikasi dll terhadap Data Peribadi

  Walaupun ianya dinyatakan dalam klausa 9,10 dan 11 di atas, bersama dengan keseluruhan Polisi ini, kami mempunyai hak untuk menolak apa-apa pemohonan mengenai akses, tarik balik, penghalangan dan/atau pemindaan data peribadi, jika pembenaran akses boleh mendatangkan risiko terhadap keperibadian anda, akses sebegitu adalah salah dari sisi undang-undang, atau keadaan di mana hak-hak asasi orang lain boleh diganggu ataupun dijejaskan. Kami juga mempunyai hak untuk menolak sekiranya kami tidak dibekalkan dengan maklumat yang cukup keterangan untuk meneruskan dengan pemohonan anda.

 13. 13.

  Jangka Masa Penyimpanan (Retention) Data Peribadi

  Kami tidak akan menyimpankan data peribadi anda lebih daripada jangka masa yang diperlukan, selain daripada apa yang ditetapkan oleh undang-undang untuk penyimpanan tersebut ataupun sebab-sebab yang munasabah untuk penyimpanan tersebut. Kami akan melakukan semua langkah-langkah yang munasabah supaya semua data peribadi yang dikumpulkan oleh kami akan dimusnahkan atau dipadam untuk selama-lamanya sekiranya ianya tidak diperlukan untuk tujuan pemprosesan tersebut.

 14. 14.

  Keselamatan dan Simpanan

  Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan munasabah demi tujuan keselamatan data peribadi daripada akses yang salah, pemalsuan, pembocoran, kerugian atau kerosakan terhadap data peribadi. Kami juga akan, di mana ianya diperlukan dan sepraktikalnya, melaksanakan administrasi, perlindungan dan prosedur keselamatan seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang berkaitan untuk mengelakkan pemprosesan yang tidak sah, yang tidak dibenarkan ataupun kerugian.

  Meskipun begitu, walaupun pelindungan akan dilaksanakan untuk melindungi data peribadi anda, malangnya tidak adanya mana-mana transmisi data di mana perlindungannya boleh dijamin ataupun pasti. Oleh demikian, kami tidak boleh menjaminkan keselamatan yang pasti terhadap apa-apa maklumat yang dihantar kepada kami atau yang diterima oleh kami.

 15. 15.

  Penzahiran Data Peribadi kepada Pihak Ketiga

  Kami mungkin diperlukan untuk menzahirkan, berkongsi dan memindahkan data peribadi anda dengan pengguna bersama seperti yang dinyatakan dalam senarai pengguna bersama di bawah ( kini dirujuk sebagai “Joint User”) dan pihak ketiga yang mewakili kami sebagai agen, kontraktor, pembekal perkhidmatan dan/atau penasihat profesional yang membekalkan kami dengan bantuan administrasi atau urusniaga. Ahli-ahli Joint User mungkin akan menggunakan data peribadi dari setiap organisasi untuk membekalkan perkhidmatan yang terbaik kepada semua parti yang berkenaan.

  Sekiranya terdapatnya apa-apa pemindaan terhadap keaddan Joint User atau pegawai yang bertanggungjawab untuk mengendalikan penggunaan bersama, anda akan dimaklumkan terlebih dahulu, atau kami akan memberikan kepada anda kemudahan untuk mengakses maklumat dengan mudah. Anda kini dengan tulusnya membekalkan kami dengan kebenaran untuk memindahkan dan menyimpankan data peribadi anda dengan mana-mana ahli Joint User yang mungkin ditetapkan di luar Malaysia.

 16. 16.

  Pemindahan Data Peribadi ke Luar Negara

  Sila ambil maklum bahawa terdapatnya kemungkinan bahawa demi Maksud-Maksud yang dinyatakan bahawa data peribadi anda mungkin dipindah ke lokasi di luar Malaysia. Tambahan pula, kemudahan teknologi maklumat kami mungkin ditetapkan di luar Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada Jepun (di mana syarikat induk kami Duskin Co. Ltd ditetapkan). Oleh sebab begitu, data peribadi anda mungkin dizahirkan ataupun dipindahkan kepada entiti luar negara, ataupun disimpan di lokasi di luar Malaysia atau dalam mana-mana negara di mana anda mengakses Laman Web tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada Jepun.

  Sila ambil perhatian bahawa entiti tersebut mungkin ditetapkan di negara di mana negara tersebut tidak mempunyai tahap keselamatan terhadap data peribadi seperti undang-undang di Malaysia. Oleh itu, anda dengan tulusnya telak memberi persetujuan anda untuk memindahkan dan menyimpankan data peribadi anda kepada lokasi di luar Malaysia. Meskipun demikian, kami akan berusaha untuk memastikan bahawa kesemua pihak ketiga di luar Malaysia tidak akan menggunakan atau memproses data peribadi daripada tujuan-tujuan yang diniatkan dan sepertimana yang yang ditetapkan dalam Polisi ini dan dalam masa yang sama, melindungi keperibadian dan privasi data peribadi anda dengan betul.

 17. 17.

  Kegunaan Cookies

  Cookies merupakan sejenis fail yang disimpan antara memori komputer untuk mengenal pasti dan mengecam maklumat-maklumat tertentu supaya ianya boleh diterima oleh server laman web. Laman Web tersebut menggunakan cookies untuk menambah baik interaksi dan kemudahan anda dan tidak menggunakan cookies untuk merekod apa-apa data peribadi. Cookies membantu kami untuk merekod dan memproseskan produk yang terdapat dalam troli beli-belah anda, memahami dan menyimpankan pilihan anda untuk lawatan kelak dan juga merekodkan iklan-iklan.

  Cookies mungkin merekodkan maklumat mengenai lawatan anda, termasuk jenis pelayar dan sistem operasi yang digunakan, laman web yang dilawat sebelumnya, alamat IP server anda, halaman-halaman yang diakses oleh anda, dan maklumat yang dimuat turun oleh anda. Walaupun data statistik ini yang tanpa nama (anonymous) mungkin dijumlahkan dan dan digunakan untuk analisa yang lebih umum oleh kami dan pihak pembekal perkhidmatan pemantau laman web kami untuk menaik taraf perkhidmatan kami, tidak pada bila-bila masa kami akan mengecamkan anda melalui sumber data tersebut.

  Anda boleh mengehadkan kegunaan cookies dengan menggunakan sistem yang sepatutnya yang terdapat dalam pelayar web anda. Namun demikian, sila ambil maklum bahawa dengan pemadaman, penghalangan dan/atau pengehadan cookies, anda mungkin akan menyebabkan gangguan terhadap jenis dan/atau mutu perkhidmatan yang dibekalkan oleh kami melalui Laman Web tersebut.

 18. 18.

  Pautan Pihak Ketiga

  Semasa penggunaan Laman Web tersebut ataupun semasa anda membaca dokumen fizikal yang diberikan oleh kami, anda mungkin akan menemui pautan kepada laman web ataupun butiran-butiran komunikasi dari pihak lain yang dimiliki dan diurus oleh pihak lain. Pihak-pihak ketiga sebegini mempunyai polisi data peribadi yang berbeza dari kami. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab terhadap maklumat polisi sebegitu ataupun praktis keperibadian pihak-pihak itu.

 19. 19.

  Bahasa

  Seksyen 7(3) Akta tersebut telah menyatakan bahawa Polisi ini akan diisu dalam Bahasa Malaysia dan juga Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

 20. 20.

  Pemindaan

  Dari masa ke semasa, kami mungkin perlu merujuk semula dan meminda Polisi ini. Oleh demikian, kami merezabkan hak kami untuk meminda Polisi ini dari masa ke semasa tanpa notis. Versi yang dipinda akan dipaparkan dalam Laman Web kami dan akan berkuat kuasa dari tarikh pemaparan itu, kecuali selainnya telah dinyatakan. Apabila anda mengakses dan/atau menggunakan Laman Web tersebut selepas pemindaan telah dibuat, ialah dianggap bahawa anda telah menerima dan bersetujui dengan pindaan-pindaan itu.

 21. 21.

  Butiran-Butiran Komunikasi

  Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan, kebimbangan ataupun soalan terhadap pengumpulan, pemprosesan atau penggunaan data peribadi anda ataupun Polisi ini secara amnya, sila hubungi kami melalui butiran-butiran di bawah:

  1. Secara telefon: +603-9081 8219
  2. Secara emel: talk2us@bigappledonuts.com
  3. Secara pos: No. 1, Jalan KPB 2, Kawasan Perindustrian Budiman, Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  Sila rujukkan surat menyurat anda kepada Jabatan Pemasaran.

 22. 22.

  Joint User

  Sila ambil maklum bahawa ahli-ahli Joint User adalah seperti berikut:

  1. Big Apple Worldwide Holdings Sdn Bhd;
  2. Duskin Co Ltd; dan
  3. mana-mana syarikat yang berkaitan dengan (a) dan (b)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE AND PRIVACY POLICY

INTRODUCTION

Big Apple Donuts & Coffee values its customers’ privacy and we are dedicated to protecting your personal data in compliance with the Personal Data Protection Act 2010 (“the Act”).

To that end, we at Big Apple Interasia Sdn. Bhd (hereinafter referred to as either, “Company”, “We”, “Us” or “Our”) are committed to protecting the privacy of personal information and/or data of its customers and the public in general to whom may provide us on its website (“the Website”) and/or through other modes of communication such as online ordering, social media, emails, physical paper forms, and telephone communication. In accordance with the requirements of the Act, this Personal Data Protection Notice and Privacy Policy (“the Policy”) will be published for the benefit of all our valued customers and/or prospective customers.

By accessing and/or using or continue to access and/or use the Website and/or its related sites, services and tools, or by providing personal data to us or using our services, you hereby, unconditionally and voluntarily, accept the practices described in the Policy and consent to us processing your personal data in accordance with the Policy.

The acceptance and consent granted herein shall remain valid so long as you access and/or use the Website, its related sites, services and tools and/or provide personal data to us and/or use our services. Please do not access and kindly cease accessing and using the Website or any part thereof if you do not agree to the Policy or do not consent to us processing your personal data.

 1. 1.

  Compliance with laws, rules and guidelines

  We shall aim to comply with the Act for the purpose of the protection of personal data in Malaysia and relevant directives from the Ministry responsible for personal data protection (further known as “Ministry”) on collection, holding, storage, sharing, processing and the use of your personal data and other relevant matters as defined in the Act. “Personal data” and other terms defined under the Act when used in the Policy shall have the same meaning as defined under the Act.

 2. 2.

  Particulars of Personal Data

  Personal data is information that can be used to identify your identity either by itself or with other data we collect or have access to. In the case of personal data and other information combined (for example, personal data via login account details or demographic information), the information is categorized as personal data. This Privacy Policy applies to all personal data we collect. We may collect the following personal data:

  1. Personal contact information (name, residential home address or correspondence address, telephone number or e-mail);
  2. Login information;
  3. Demographic information (date of birth, age, etc.);
  4. Computerized technical information (IP address, computer operating system, web browser, etc.);
  5. The information filled by the customer, including but not limited to the information you fill and share to us or any other party including our social media sites, including but not limited to Facebook, Instagram, Youtube or Twitter;
  6. Social media information, including but not limited to information that is a part of your profile on third-party social media sites (such as but not limited to Facebook) for which you allow the social media to share information with us; and
  7. g. Payment information, including but not limited to credit card details, names and addresses on your transaction bill.
 3. 3.

  Source of Collection of Personal Data

  We and/or our third-party service providers may collect your personal data:

  1. where you access and interact with the Website;
  2. when you communicate with our customer service, delivery partners and other service providers;
  3. when you place an order;
  4. when you participate in any promotional events or contests;
  5. when you redeem for any gifts, vouchers, coupons or promotional items; and/or
  6. when you subscribe to our promotional updates.
 4. 4.

  Purpose of Personal Data (“Purposes”)

  You acknowledge and consent that by providing your personal data to us, we may use, disclose and otherwise process your personal data for the Purposes for which it was collected and/or for a related purpose, including without limitation:

  1. processing your request(s), order(s), purchase(s) and/or contest entry;
  2. processing payments from you, including authorising and processing online banking, credit/debit card transactions and sending receipts to you.
  3. delivering notices, services, products, updates, prizes and/or promotional materials to you;
  4. maintaining and improving customer relationship and services;
  5. conducting marketing survey and client satisfaction improvement activities;
  6. meeting any legal or regulatory requirements and making disclosure under the requirements of any applicable law, regulation, direction, court order, by-law, guideline, circular, code applicable to us or any entity who are related or connected to us;
  7. enabling us to send you information by email, telecommunication means (telephone calls or text messages) or social media about products, services and/or promotions offered;
  8. to enforce our rights and remedies against you and/or any third party;
  9. for the reporting and assistance to various regulatory bodies and law enforcement officials and agencies to protect against fraud and for related security purposes;
  10. to our international third-party service providers to include in a database compiled by us or our third-party service provider for use in order and delivery management, direct marketing of promotions, product and services we think may interest you;
  11. to verify and carry out financial transactions in relation to payments you may make online;
  12. to assess and process applications for franchising and employment;
  13. for the purpose of record keeping in the ordinary course of our business; and
  14. for any purposes ancillary, relating to or in connection with the above, or the activities, dealings or transactions on the Website.
 5. 5.

  Change of the Purpose concerning the Usage of Personal Data

  We may change the Purposes of use as described above in the event of reasonable and relevant requirements catering to the purpose of the original use. In such a situation, we will notify our customers in advance and obtain the permission of each individual customer regarding the change in the terms concerning the usage of personal data on the Website or other platforms such as via e-mail and text messaging.

 6. 6.

  Scope of Use

  Personal data that has been collected will only be used within the required scope to achieve the Purposes of use as initially explained above. In the event of rare and unpredicted events, we shall obtain the individual’s permission first, unless it is for one of the following situations:

  1. prevention or detection of crime or any threat to life or health;
  2. arrest or prosecution of legal offenders;
  3. valuation or assessment of taxes or any other similar payments;
  4. other guidelines or instructions issued by the Ministry or any relevant authority or government body;
  5. to comply with any legal requirements applicable to or imposed on us;
  6. to protect your vital interests;
  7. for the administration of justice; or
  8. for the exercise of any functions conferred on any person by or under any law.
 7. 7.

  Compilation of Sensitive Personal Data

  If the need arises to process sensitive personal data for reasons as stated in the purpose of use, we will get the initial permission of the individual. Notwithstanding the foregoing, we may process sensitive personal data for the following circumstances without having to obtain separate permission:

  1. for the execution or claim of rights or obligation under the law against an individual in the regards of employment;
  2. to protect the interests of an individual or other person, where the truth cannot be granted by the individual or his representative or is impossible for us to obtain permission in a normal and reasonable manner;
  3. to protect the interests of an individual or other person, where the permission by the individual or his representative is deliberately not granted;
  4. for medical purposes – under the custody of a professional in the field of healthcare or a person who has the same confidentiality responsibility with professionals in the field of healthcare;
  5. for any relevant legal action;
  6. to seek legal advice;
  7. to create, carry or defend the rights under the law;
  8. to administer the system of legal justice;
  9. to carry out any function given to a person by or under the law;
  10. other purposes perceived by the Ministry; or
  11. the information contained in personal data has been publicly known as a result of an individual’s actions and in such instance, we will not be required to obtain the individual’s permission in respect of such personal data.
 8. 8.

  Personal Data of Minors below the age of 18

  We do not knowingly solicit or collect personal data from minor below the age of 18. In the event that we have unintentionally collected personal data from an individual below 18, we will remove that minor’s personal data from our records promptly. With the aforementioned notwithstanding, we may collect and process the personal data of a minor below the age of 18, provided that their parent, ward, or legal guardian has provided their own consent towards the processing of the personal data of the said minor. In this regard, we may also be required to collect and process of the personal data of the said parent, ward, or legal guardian.

 9. 9.

  Access of Personal Data

  You may request access to any personal data we hold that you had provided, at any time, by contacting us as per the details below and we shall provide you with suitable means of accessing it. Kindly note that we may charge a fee for processing your request for access or correction to the personal data.

 10. 10.

  Limiting or Withdrawal of Consent towards Processing of Personal Data

  Kindly note that you reserve the right to limit, restrict, or withdraw (in total or in part) the consent that was initially provided to use pertaining to the abovementioned Purposes. However, kindly note that the limiting or withdrawal of your consent may result in one or more of the following consequences:

  1. us being unable to provide you with the notices, services, delivery and/or products requested;
  2. us being unable to accept and process your entry to any contest or promotional events; or
  3. us being unable to update you on our latest products, services and promotions.
 11. 11.

  Maintenance of the Accuracy of Personal Data

  We take reasonable steps to ensure that the information we hold is accurate, complete and up to date. To assist us in doing this, please provide us with the correct information and inform us if there are any change to the details of your personal data. You reserve the right to access and correct your personal information held by us about you. Kindly contact us via the contact details below to amend your personal data. We may charge an administrative fee for the processing of such amendments.

  In any event, you are responsible for ensuring that the personal data you provide us is accurate, complete and not misleading and that such personal data is kept up to date. Failure to provide the same may result in interruption in the usage of our services or Website.

 12. 12.

  Limitation of Access and Modification etc toward Personal Data

  Notwithstanding the above clauses 9, 10 and 11 and the rest of the Policy, we reserve the right to reject an application for access, withdrawal, restriction and/or amendments of personal data, if granting access to you may be a risk to your privacy, such access is deemed illegal, or the circumstances in which the rights of others may also be interrupted or jeopardized. We also reserve such rights of rejection in the event that we are not provided enough information or evidence to proceed with such application by you.

 13. 13.

  Duration of Retention of Personal Data

  We will not keep your personal data for longer than necessary for the purposes for which we collect and process it, except when we are required by laws to keep it for longer than that or have valid grounds for doing so. We undertake to take all reasonable steps to ensure that all personal data held by us are destroyed or permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed.

 14. 14.

  Security and Storage

  We will take necessary and appropriate actions for security control purposes to protect personal data from unauthorized access, forgery, leakage, loss or damage to personal data. The Company shall also where necessary and practicable, implement the appropriate administrative and security safeguards and procedures in accordance with the applicable laws and regulations to prevent the unauthorized or unlawful processing or loss of the personal data.

  Nevertheless, while care is taken to protect your personal data, unfortunately no data transmission is guaranteed as totally and definitely secure. Accordingly, we cannot ensure or warrant the absolute security of any information you send to us or receive from us.

 15. 15.

  Disclosure of Personal Data to Third Parties.

  We may disclose, share and transfer your personal data with mutual users as stated in the list of joint users below. (hereinafter referred to as “Joint Users”) and third parties acting on our behalf as our agent, contractor, service providers and/or professional advisors who provide us with administrative and business support services. The Joint Users may jointly use personal data operated in each company to provide the best service to all relevant parties.

  In the event of any changes within the Joint User environment or the officer responsible for handling joint use, you will be informed in advance, or we will provide the convenience so you can easily access the information. You hereby clearly give us permission to transfer and store your personal data with any Joint User to whom may be based outside Malaysia.

 16. 16.

  Transfer of Personal Data Abroad

  It may be necessary, that for any of the Purposes to transfer your personal data to locations outside Malaysia. Additionally, our information technology facilities and storage servers and the Joint Users may be in other regions outside Malaysia, including but not limited to Japan (where our parent company Duskin Co. Ltd is based). As a result of this, your personal data may be disclosed or transferred to entities and/or stored in any place outside Malaysia or in any country where you access our Website, including but not limited to Japan.

  Please be informed that this foreign entity may be established in countries that may not offer the level of data protection which is equivalent to the law in Malaysia. You hereby clearly give us permission to transfer and store your personal data to any place outside Malaysia. However, we will always strive to ensure that all third parties outside Malaysia will not use or process your personal data other than for the intended purposes and in accordance with the Policy and while upholding the confidentiality and privacy of your personal data properly.

 17. 17.

  Use of Cookies

  A cookie is a small file that is placed within the memory of a computer to capture and recognise certain information that can be retrieved by web page servers. The Website uses cookies to enhance your interaction and convenience and does not use cookies to record any personal data. Cookies help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits and keep track of advertisements.

  Cookies may record information about your visit, including the type of browser and operating system you use, the previous site you visited, your server’s IP address, the pages you access, and the information downloaded by you. While this anonymous statistical data may be aggregated and used in broader statistical analysis by us and our web monitoring service provider to improve our services, at no time can we personally identify you as the source of that data.

  You may choose to limit the usage of cookies by using the necessary options in your web browser. However, please note that by deleting, restricting, and/or limiting cookies may limit the type services and/or the quality of services that we can provide via the Website.

 18. 18.

  Third Party Links

  In the course of using the Website or perusing physical documents printed by us, you may encounter links to websites or contact details belonging to other parties which are owned or operated by other parties. These third-party sites have separate and independent privacy policies. As such, we are not responsible for information on, or the privacy practices of, such parties.

 19. 19.

  Language

  In accordance with Section 7(3) of the Act, the Policy is issued in both Bahasa Malaysia and English languages. In the event of any inconsistency, the English language version of the Policy shall prevail.

 20. 20.

  Amendment

  From time to time, we may need to review and revise the Policy. In that regard, we reserve the right to change the Policy at any time without prior notice. The amended version will be posted on the Website and will be effective from the date of such posting, unless otherwise stated. By continuing with the access and/or use of the Website after such changes have been incorporated, you will be deemed to have accepted and agreed to these changes.

 21. 21.

  Contact Details

  In the event that you have any queries, concerns or questions towards the collection, processing, or usage of your personal data or the Policy in general, please contact us via the particulars below:

  1. Via telephone: +603-9081 8219
  2. Via email: talk2us@bigappledonuts.com
  3. Via mail: No. 1, Jalan KPB 2, Kawasan Perindustrian Budiman, Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  Kindly attention such queries to Marketing Department.

 22. 22.

  Joint Users

  Kindly be informed that the Joint Users referred above shall consist of the following parties:

  1. Big Apple Worldwide Holdings Sdn Bhd;
  2. Duskin Co Ltd; and
  3. Other companies related to (a) and (b) above.

STAY CONNECTED

Sign up to stay up-to-date with Big Apple Donuts news and events